Maropak PRO – dla Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, zapisy art. 5 § 5 nakładają na Spółki Akcyjne wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami – „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Wobec powyższego, w zakładce “Dla Akcjonariuszy” będziemy na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy w związku z dematerializacją, zawiadomienia o zamiarze pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych, informacji o pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych i inne wymagane prawem informacje.

MAROPAK PRO SZARANOWICZ SZAWARSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA
ul. Rzeźbiarska 67
04-620 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000962718, NIP 9522226676, Regon 521696716, Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 złotych, opłacony w całości, numer rachunku Bank Polska Kasa Opieki S. A. 10 1240 6074 1111 0011 1371 9047

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 12.10.2022 r.

Niniejszym Zarząd Spółki MAROPAK PRO SZARANOWICZ SZAWARSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA   z siedzibą w Warszawie, informuje Panią/Pana jako Akcjonariusza o zwołaniu  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 12 października 2022 roku o godz. 15:00  poza siedzibą Spółki pod adresem: Kancelaria Notarialna Agata Grązka ul. Żegańska 16 lok 9, 04-713 Warszawa, w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Michael/Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy MAROPAK PRO SZARANOWICZ SZAWARSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.

Uchwała Nr 01/2022 z dnia 12.10.2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Maropak Pro Szaranowicz Szawarska spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000962718, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), uchwala, co następuje:

  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 100, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000712428, posiadającego NIP 525-247-22-15, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę Maropak Pro Szaranowicz Szawarska spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie z Domem Maklerskim Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy na warunkach ustalonych przez komplementariuszy Spółki.